Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden KWB-NV.

Art. 1A- Om als aanvaard te kunnen worden dienen alle bestellingen door de verkoper schriftelijk te worden bevestigd in een door de verkoper opgesteld en door beide partijen ondertekende verkoopovereenkomst. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de offertes vanwege de verkoper zonder enige verbintenis tot verkoop zijnentwege en kan de verkoopovereenkomst slechts als geldig worden beschouwd, indien bij de ondertekening ervan door de koper, door deze laatste een voorschot van gelijk aan 10 % van de verkoopprijs betaald is geworden. De koper heeft enkel en uitsluitend recht op de in de verkoopovereenkomst uitdrukkelijk en uitvoerig beschreven leveringen en prestaties vanwege de verkoper. Alle andere eventuele prestaties, leveringen of bijhorigheden vanwege de verkoper zijn niet in de koopprijs begrepen en dienen door de koper afzonderlijk te worden betaald, contant bij levering.

Art. 1B- Ingeval de koper, na ondertekening van de overeenkomst de bestelling om welke reden dan ook annuleert, zal er door de koper een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding wegens contractbreuk verschuldigd zijn ten belope van 20 % van het bedrag der bestelling, onverminderd het recht van de verkoper om een hoger bedrag te eisen indien zijn werkelijk door deze annulering geleden schade meer dan 20 %  bedraagt.

Art. 2- Alle door de verkoper uitgevoerde prestaties en leveringen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Art. 3- Alle facturen van de verkoper zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.  Een door de koper betaald factuur bewijst geenszins de betaling van andere, door hen verschuldigde facturen van vroegere datum. Ingeval een factuur op haar vervaldag niet door de koper betaald is geworden, zal er van rechtswege en vanaf die datum en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling door de verkoper, een verwijlintrest van 15 %  per jaar verschuldigd zijn op het factuurbedrag. Wanneer het factuurbedrag door de koper niet voldaan wordt binnen de 8 dagen na een aangetekende ingebrekestelling vanwege de verkoper zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling verhoogd worden met 20 %, met een minimum van € 250,00 ,ten titel van forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding.

Art. 4- Om ontvankelijk te kunnen zijn moet elke klacht i.v.m. de levering of de factuur, binnen de 8 dagen vanaf de leverings- of factuurdatum gebeuren bij middel van een aangetekend schrijven vanwege de koper aan de verkoper, waarin uitdrukkelijk en uitvoerig de klachten en redenen vermeld staan.

Art. 5- Alle leveringen vanwege de verkoper zijn onwederroepelijk vermoed in ontvangst te zijn genomen in zijn werkplaatsen en bij vertrek ervan te zijn aanvaarden te zijn goedgekeurd door de koper.Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen zijn de leveringen en producten van de verkoper gedurende 6 maanden na factuurdatum gewaarborgd, uitsluitend voor wat betreft het vervangen van de door de verkoper geleverde stukken of onderdelen die constructie- of materiaalfouten zouden vertonen.  Voor alle andere gebreken, van om het even welke aard of door om het even welke oorzaak, wijst de verkoper iedere verantwoordelijkheid af, waarmee de koper zich uitdrukkelijk akkoord verklaart.  In geen enkel geval, zelfs niet in het geval beschreven in alinea 2 van dit artikel, komt de verkoper op om het even welke wijze tussen de kosten van demonteren en hermonteren of in om het even welke andere kosten. De in dit artikel vermelde waarborg vervalt indien de leveringen en/of producten van de verkoper , buiten diens werkplaatsen zouden zijn hersteld, veranderd of verbouwd.  In geen enkel geval zijn de werken uitgevoerd met autogeenlassen gewaarborgd, zelfs niet in toepassing van alinea 2 van dit artikel.  Evenmin draagt de verkoper enige verantwoordelijkheid of verstrekt hij enige waarborg, zelfs niet die vermeld in alinea 2 van dit artikel, voor wat betreft de gebruikte materialen voorzien van de DIN-normen in België evenals de andere Europese normen en gegevens.

Art. 6- De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts bij benadering en zeker niet bindend in hoofde van de verkoper. Anderzijds zal de verkoper trachten deze leveringstermijnen zo stipt mogelijk na te leven, behoudens niet of laattijdige ontvangst van de voor het uitvoeren der bestelling nodige materialen.  Eventuele vertraging in de levering kan nooit en in geen enkel geval aanleiding geven tot het vorderen van schadevergoeding door de koper, tot het weigeren van de levering of tot het ontbinden der overeenkomst.

Art. 7- Gevallen van overmacht, zoals stakingen, lock-out, machinedefect, ongeval,brand, e.d. ontslaat de verkoper van zijn verplichtingen zowel wat betreft de overeengekomen leveringstermijnen als wat betreft overeengekomen prijzen en voorwaarden.

Art. 8- De prijzen i.v.m. de leveringen in deze overeenkomst voorzien, zijn gekoppeld aan de stijgingen der index, evenals aan de schommelingen van de prijzen der voor de levering gebruikte grondstoffen en materialen, en aan de schommelingen van de buitenlandse munten, in de welke de door de verkoper voor de levering bestelde materialen diende betaald te worden.

Art. 9- Wijzelf, onze geleiders of werktuigkundigen, ter beschikking gesteld van de cliënten voor het verplaatsen van hun voertuigen, worden beschouwd als de aangestelden van de cliënten, zowel voor wat betreft de verantwoordelijkheid bij ongevallen als bij overtredingen.

Art. 10- Deze voorwaarden kunnen in geen enkel geval als gewijzigd beschouwd worden om het even welke andersluidende voorwaarden of vermeldingen op bestelbonnen, briefhoofden of om het even welke andere documenten uitgaande vanwege de koper.

Art. 11- Ingeval de overeenkomst aanleiding zou geven tot geschillen of betwistingen zijn enkel het Vredegerecht te Bree of de Rechtbank van Koophandel te Tongeren bevoegd voor de behandeling daarvan.